Spolek Kulínek Spolek Kulínek sdružuje rodiče a přátele lidí s mentálním postižením a jeho cílem je pomoc těmto lidem zapojit se do většinové společnosti.

Úvod

Zařadit se do světa zdravých je snem mnoha zdravotně postižených i jejich blízkých. Chceme je podpořit a umožnit oboustranné setkávaní s většinovou společností. Jsme přesvědčeni, že je to pro obě strany velmi přínosné. Zvyšuje to ohleduplnost a toleranci v mezilidských vztazích.

Pro zpestření a zkvalitnění života zdravotně postižených navštěvujeme s klienty programy pořádaných různými organizacemi v obci Bašť a v okolních obcích. Také se účastníme integračních aktivit, které přispívají ke zkvalitnění vztahů a spolupráce s dalšími organizacemi.

Podporujeme jejich integraci také dalšími aktivitami, které pomohou s lepším začleněním do společnosti – např. návštěvy různých kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav apod.

Najít práci pro dospělého člověka s mentálním postižením je velmi obtížné. Těžko prezentují své dovednosti a zpravidla mají problém s komunikací. My jim chceme pomoci práci najít, případně se i přímo podílet na vytváření vhodných pracovních míst.

Komu pomáháme?
Dospělým lidem s mentálním znevýhodněním.

Jak pomáháme?
Podpora při hledání zaměstnání. Pomoci vytvořit pracovní místa nebo se přímo na jejich vzniku podílet.
Dále pak návštěva různých společenských akcí v regionu a případně spolupodílet na jejich organizaci.
Tím, že zapojíme tyto lidi více do běžných společenských aktivit v regionu, tak zvýšíme kvalitu jejich života a schopnost lépe komunikovat se zdravými.
Zároveň jsme přesvědčeni, že vzájemné setkávání se zdravými spoluobčany zvyšuje ohleduplnost a toleranci ve společnosti.
Organizujeme návštěvy různých kulturních představení. Zvyšuje se tím jejich samostatnost a zároveň se upevňují a prohlubují zásady společenského chování.